วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

อาหารและสารเสพติด
อาหารหลัก 5 หมู่

สารเสพติด

            บล็อกนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนบนเว็บ  วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง  อาหารและสารเสพติด  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านโสกแต้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1


อาหาร

อาหารหลัก 5 หมู่

ความหมายของอาหารและสารอาหาร


อาหาร  หมายถึงสิ่งที่รับประทานเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่เป็นโทษต่อร่างกายและมีประโยชน์โดย
ทำให้ร่างกายดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และให้พลังงานแก่ร่างกายซึ่งพลังงานเหล่านี้นำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย สารอาหาร หมายถึงสารเคมีที่อยู่ในอาหารประเภทต่าง ๆ ที่รับประทานในแต่ละวัน จำแนกออกได้เป็นหมู่ใหญ่ ๆ คือ อาหารหลัก 5 หมู่ นั้นได้แก่
           1. อาหารประเภทโปรตีน
           2. อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
           3. อาหารประเภทไขมัน
4. อาหารประเภทเกลือแร่
5. อาหารประเภทและวิตามิน
สารอาหารเหล่านี้จะทำหน้าที่ควบคู่กันมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายคนแตกต่างกัน  หากแบ่งสาร
อาหารโดยใช้เกณฑ์การให้พลังงานของสารอาหาร จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1. กลุ่มสารอาหารที่ให้พลังงาน
2. กลุ่มสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน

สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานสารเสพติดและผลต่อร่างกายยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมี่อนำเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ ยังจะทำให้เกิดการเสพติดได้ หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง
         ลักษณะสำคัญของสารเสพติด จะทำให้เกิดอาการ และอาการแสดงต่อผู้เสพดังนี้
      1. เกิดอาการดื้อยา หรือต้านยา และเมื่อติดแล้ว ต้องการใช้สารนั้นในประมาณมากขึ้น
      2. เกิดอาการขาดยา ถอนยา หรืออยากยา เมื่อใช้สารนั้นเท่าเดิม ลดลง หรือหยุดใช้
      3. มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจ อย่างรุนแรงตลอดเวลา

      4. สุขภาพร่างกายทรุดโทรมลง เกิดโทษต่อตนเอง ครอบครัว ผู้อื่น ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น